Cook and Style

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN: Cook & Style contracteert uitsluitend onder toepassing van huidige algemene voorwaarden, tenzij expliciet anders overeen gekomen.

Offerte

De offerte wordt opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens over locatie, tijdsindeling en aantal gasten. Alle opgegeven prijzen zijn prijzen per persoon, exclusief materialen, personeelskost en BTW. De prijs zal her berekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. Planning en logistieke aanpassingen die afwijken van de getekende offerte zullen per actie besproken en gebudgetteerd worden. Indien de klant akkoord gaat, bevestigt hij dit schriftelijk, ofwel door de offerte ondertekend “voor akkoord” terug te bezorgen, ofwel door de bestelbon te ondertekenen. Foto’s gebruikt in de offerte zijn enkel ter illustratie. Elke offerte is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. In de prijs is geen rekening gehouden met: Kurkrecht, of andere vergoedingen naar cateraars, eventbureaus of locaties, deze vallen ten laste van uw organisatie.

Betalingsvoorwaarden

– Er wordt een voorschot van 20% gefactureerd bij de orderbevestiging met een min. van 750,00€.

– 40% 2 weken voor het event, betaalbaar uiterlijk 7 werkdagen voor het evenement, en bij laattijdige bestelling, mits betalingsbewijs. Een evenement wordt pas uitgevoerd als het voorschot zoals gefactureerd betaald is. Het niet tijdig betalen van het voorschot geeft de verkoper het recht de bestelling te annuleren.

– Extra bestellingen zoals tenten, tapijt, loungematerialen, grote materialen, workshops, entertainment, etc … worden 100% aangerekend op de voorschotfactuur.

– Saldo bij ontvangst van de factuur, , betaalbaar op onze bankrekening en dit binnen de 14 werkdagen, tenzij anders bedongen.

– Het aantal gasten dat 3 werkdagen voor de uitvoering bekend is, geldt als minimum voor het berekenen van de eindfactuur.

– Al onze facturen zijn betaalbaar op onze bankrekening en dit binnen de 14 werkdagen, tenzij anders bedongen.

Annulering

In geval van annulering of opzegging vanwege de klant en, zonder af te wijken, in desbetreffend geval, aan onze rechten van bijkomende vergoedingen, zullen de voorschotten betaald bij bestelling of reservatie, niet terugbetaald worden. Bij annulatie 8 kalenderdagen voor de event datum wordt 50% aangerekend. Minder dan 8 kalenderdagen voor het event wordt 100% aangerekend.

Wijzigingen

Het aantal personen vermeld op de bestelbon zal het gefactureerde minimum aantal betekenen, zonder mogelijke betwisting, elke wijziging zal per schrijven moeten bericht worden en in ons bezit zijn 3 werkdagen voor de datum van het banket of de voorziene prestatie. Cook & Style bvba is niet verantwoordelijk voor een tekort aan voeding, materiaal of personeel, indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de klant. Cook & Style behoudt zich tevens het recht om de factuurprijs evenredig te verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven door de klant.

Praktische organisatie

Er dienen geen beperkingen te zijn bij op en afbouw voor ons als cateraar. Indien wij vertragingen oplopen door technische of organisatorische zaken die geen deel uitmaken van onze catering zullen extra personeelskosten u aangerekend worden aan het tarief van €35/u. Op locaties dienen steeds een aperte ruimte voor catering te worden voorzien, voldoende elektriciteit met schakelkasten aan elk gewenst catering punt (door u te voorzien), watertoevoer en voldoende verlichting.

Parking

Parking aan de werkruimtes voor catering transport en koelwagens dienen door u voorzien te worden, alsook parkeergelegenheid voor het personeel. Zoniet zullen kosten aangerekend worden.

Klacht

Alle klachten dienen, om als geldig aanvaard te worden, te geschieden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen die volgen op de levering of de prestatie, of in geval van klachten met betrekking tot de facturen, binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. De introductie van een betwisting om welke reden ook, geeft aan de klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

Materiaal

Bij beschadiging of verlies met opzet, door nalatigheid of oneigenlijk gebruik door klant of zijn aangestelden of gasten van het materiaal (zoals onder meer meubilair, tafellakens en servetten, glazen, porselein, bestek,…) van Cook & Style bvba of van de onderaannemers, is de klant gehouden deze te vergoeden. De klant betaalt in dit geval de aankoopprijs van het beschadigde of verloren gegaan materiaal.

Wanbetaling

De niet-betaling van de factuur op zijn vervaldag zal automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verhoging van 10% met zich mee brengen, met een minimum van 50,00 EURO ten titel van schadebeding en een verwijlinterest van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand geldt voor een gehele maand. In geval van niet of niet tijdige betaling worden alle, nog niet vervallen facturen onmiddellijk eisbaar.

Verbreking

Indien de klant zijn verbintenissen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt behoudt Cook & Style het recht voor de lopende overeenkomst zonder ingebrekestelling te verbreken zonder dat Cook & Style kan gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. In deze situatie is de klant gehouden de reeds geleverde prestaties en bestelde materialen en voeding te voldoen evenals de door Cook & Style gederfde winst. Deze gederfde winst wordt bepaald op minimaal 10% van het totale bedrag van de initiële offerte.

Afstand van recht

Indien Cook & Style niet aandringt op toepassing van een voorwaarde die de overeenkomst met de koper beheerst, dan kan dit niet uitgelegd worden dat Cook & Style hier afstand van doet.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.